• 11 มกราคม 2022

  ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทล.บ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

 • 11 มกราคม 2022

  เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565

 • 27 กันยายน 2021

  Digital Library

 • [title]
  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 30000-1101
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 30001-1002
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล
 • [title]
  กลศาสตร์วิศวกรรม
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 20101-2010
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานไฟฟ้ารถยนต์
  หมวดหมู่: ยานยนต์
 • [title]
  การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  เขียนแบบเทคนิค
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สาขาคอมพิวเตอร์)
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  สารานุกรมพืช ในประเทศไทย(ฉบับย่อ)
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  นามานุกรม พระมหากษัตริย์ไทย
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ENG
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  อาจาริยานุสรณ์
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ภาคเหนือตอนบน
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา เส้นทางตะวันตก
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์

 • [title]
  แบบรายงานผลการปฎิบัติงาน
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  รายงานผลบทคัดย่อ 2560
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  กลศาสตร์วิศวกรรม
  หมวดหมู่: วิศวกรรมศาสตร์
 • [title]
  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 20101-2010
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic 2008
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์
 • [title]
  องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 30001-1002
  หมวดหมู่: การบริหารงานบุคคล
 • [title]
  ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 30000-1101
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ภาคเหนือตอนบน
  หมวดหมู่: หนังสืออนุญาตเผยแพร่สำนักพิมพ์
 • [title]
  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สาขาคอมพิวเตอร์)
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์
 • [title]
  การบริหารธุรกิจ:BUSINESS ADMINISTRATION
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  เขียนแบบเทคนิค
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  หมวดหมู่: ยานยนต์
 • [title]
  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 • ปฐมนิเทศออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
  หมวดหมู่: วิทยาลัยเท...
 • วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
  หมวดหมู่: วิทยาลัยเท...
 • วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
  หมวดหมู่: วิทยาลัยเท...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: ดนตรี
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: ดนตรี
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: ดนตรี