ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ,คมกฤช ปิติฤกษ์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป รวมถึงนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เขียนใช้คำอธิบายที่เป็นวิชาการแต่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับมีตัวอย่าง รูปภาพประกอบคำอธิบาย และตารางประกอบทั้งเล่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้สนใจทั่วไป