ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
หมวด : เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.จรินทร์ เทศวานิช, รศ. จรินทร์ เทศวานิช
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ