ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
หมวด : ยานยนต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายอากาศ และระบบความคุมมลภาวะ และในภาคผนวก ยังได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI นอกจากนี้ยังได้บรรจุความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไว้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีตัวอย่าง และข้อควรจำ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน