ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประเสริฐ เทียนนิมิตร,วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์" เล่มนี้ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น พร้อมทั้งบรรจุตารางต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อสะดวกแก่การนำไปใช้และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี