ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารธุรกิจ:BUSINESS ADMINISTRATION
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ณรัฐพันธ์ เขจรนันทน์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ 'การบริหารธุรกิจ (Business Administration)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นสำหรับหลักการจัดการธุรกิจ (Principle of Business) ซึ่งใช้สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นที่มิใช่บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับการประยุกต์ความรู้ และข้อมูลที่ได้รับในการบูรณาการหลักธุรกิจและหลักกฎหมายในการศึกษา การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และ/หรือเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่กระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และพัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศ(Information Technology) หรือ IT ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ธุรกิจและกฎหมายต้องพลวัตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน จึงจะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทั้งองค์การ ผู้เกี่ยวข้อง และระบบสังคม นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) อีกด้วย